Facebook

Regulamin

Niniejsza regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego przez jego użytkowników.

§ 1.

Postanowienia ogólne
 • Serwis internetowy, działający pod adresem www.promsoftware.pl („serwis”) jest prowadzony przez PromoSoftware Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-415), adres: ul. Wadowicka 8A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000602893, NIP: 679-312-29-12, REGON: 63754491, adres poczty elektronicznej: biuro@promosoftware.pl („Spółka”).

§ 2.

Warunki świadczenia usług elektronicznych
 • Spółka jest usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.

 • Serwis jest administrowany i redagowana przez Spółkę.

 • W zakresie świadczonych usług w serwisie Spółka umożliwia użytkownikowi przez czas nieoznaczony:
  – zadawanie pytań w drodze formularzy kontaktowych;
  – przesyłanie zgłoszeń rekrutacyjnych w drodze formularzy rekrutacyjnych;
  – zamówienie informacji handlowych, tzw. Newsletterów.

 • Korzystanie z usług w serwisie jest dobrowolne.

 • Serwis przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikiem może być również osoba prawna.

 • W celu zadania pytania bądź przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego użytkownik powinien podać w szczególności swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres poczty elektronicznej.

 • Zakazuje się dostarczania przez użytkownika w serwisie treści o charakterze bezprawnym w szczególności nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość bądź uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

 • Użytkownik obowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Spółki oraz osób trzecich.

 • Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownika, którego działania naruszają Regulamin.

 • Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyny, zakończyć korzystanie z serwisu poprzez opuszczenie serwisu.

 • Zamówienie informacji handlowych wymaga zgody użytkownika. Zgoda może być odwołana w każdej chwili, bez podawania przyczyny w szczególności poprzez przesłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej: biuro@promosoftware.pl

 • Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu są następujące: połączenie z siecią Internet, dostęp do poczty elektronicznej.

 • W celu prawidłowego korzystania z usług, użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym lub innym urządzaniem multimedialnym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące minimalne wymogi:

  • przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0., Mozilla Firefox w wersji co najmniej 6.0., Safari w wersji co najmniej 6.0 lub Google Chrome w wersji co najmniej 6.0,

  • włączona obsługa plików cookies i JavaScript,

  • monitor o rozdzielczości minimum 1024×768 pikseli.

 • W razie korzystania przez użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych, określonych w ust. 12 i 13 powyżej, Spółka nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@promosoftware.pl lub listownie na adres: PromoSoftware Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

 • Spółka będzie ustosunkowywać się reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 3.

Ochrona danych osobowych
 • Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w serwisie w zakładce poświęconej polityce prywatności.

§ 4.

Postanowienia końcowe
 • Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany będą publikowane w serwisie, nie później niż na 7 dni przed ich wejściem w życie.

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.).

 • Spółka udostępnia Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu użytkownika.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2016 r.

Data ostatniej aktualizacji: 22 lutego 2016 r.